สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ให้การต้อนรับ นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสิทธิ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ประธานในการประชุม หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสากิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง และคณะกรรมการบริหารอำเภอแบบบูรณาการ(กบอ.) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น.
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
ให้การต้อนรับ นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสิทธิ์
นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ประธานในการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสากิจ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง
และคณะกรรมการบริหารอำเภอแบบบูรณาการ(กบอ.)
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมศาลาสหกิจ
เทศบาลตำบลท่าศาลา เพื่อชี้แจงข้อราชการ
และนโยบายสำคัญของรัฐบาล
แนวทางปฏิบัติของจังหวัดเชียงใหม่
รวมทั้งการแก้ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานของอำเภอเชียงใหม่ต่อไป


แสดงความคิดเห็น