สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และผู้พิการตำบลท่าศาลา

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา09.00น.
นางพรรณี พรหมวิชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
และผู้พิการตำบลท่าศาลา ซึ่งได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตำบลท่าศาลา
ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
และคนพิการตำบลท่าศาลา
โดย นางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์
รองปลัดเทศบาลตำบลท่าศาลา
กล่าวรายงานถึงวัตุประสงค์ของโครงการ
ซึ่งได้รับงบประมาณจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าศาลา
ปัจจุบันโครงสร้างประชากรมีการเปลี่ยนแปลง
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ.2568
และปัจจุบันตำบลท่าศาลามีผู้สูงอายุจำนวน2,217 คน
คิดเป็นร้อยละ 28.2 ซึ่งจะเห็นได้ว่าตำบลท่าศาลา
ได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์
และยังมีกลุ่มผู้พิการจำนวน 1 4 4 คน
ที่ต้องได้รับการส่งเสริมสุและดูแลสุขภาพ
ดังนั้นเพื่อให้ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ มีความรู้
ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของ
ตนเองอย่างถูกต้องมีการดำเนินชีวิตประจำวัน
อย่างเหมาะสมโดยในวันนี้ได้รับเกียรติจาก
นายเนต ใจฟอง นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
จากโรงพยาบาลนครพิงค์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่อง
การออกกำลังกายที่เหมาะสมและการประดิษฐ์ ยางยืดด้วยหนังยาง
ซึ่งเป็นกลวิธีที่สำคัญในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุและผู้พิการส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


แสดงความคิดเห็น