สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


โครงการส่งเสริมกิจกรรม วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กิจกรรมหล่อเทียน และถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา/วันอาสาฬหบูชา)

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.09 น. กลุ่มอาสมัครรักษ์โลก ตำบลท่าศาลาได้ ร่วมแรงร่วมใจหล่อเทียนพรรษาตาม โครงการส่งเสริมกิจกรรม วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กิจกรรมหล่อเทียน และถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา/วันอาสาฬหบูชา) ในปีนี้ได้ใช้แนวคิดรักษ์โลกโดยมีแนวคิดในการ “หล่อเทียนเทียนพรรษาตะไคร้หอม”
โดยการมีส่วนร่วม ของทุกชุมชนในการนำเทียนที่เหลือใช้ มาหล่อหลอม เป็นเทียนพรรษาตะไคร้หอม รวมถึงผางประทีปตะไคร้หอม เพื่อช่วยลดปริมาณขยะและลดโลกร้อน และในขณะเดียวมีความเจตนารมณ์ให้พุทธศาสนิกชน ได้ร่วมและสนับสนุนการรักษาศีล 5 ให้พระภิกษุ และฆราวาสได้ปฏิบัติธรรมอย่างปลอดภัย ห่างไกลจากไข้เลือดออก


แสดงความคิดเห็น