สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 กิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชา

วันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.09 น. นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา เป็นประธานในการเปิด โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 กิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชา ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลท่าศาลาโดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการฝ่ายปกครอง ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลท่าศาลา สมาชิกศูนย์สร้างสุข ประชาชนตำบลท่าศาลา และหน่วยงานราชการในพื้นที่ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลศรีชัยวัลย์ โรงเรียนท่าศาลา โรงเรียนวัดดอนจั่น และ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ ครูภาคเหนือเข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ในพื้นที่ตำบลท่าศาลา สวดทำพิธีสงฆ์เจิมเบ้าหล่อเทียนพรรษาและร่วมหล่อ เทียนพรรษาเป็นปฐมฤกษ์และสวดเจริญพุทธมนต์ ชัยมงคลคาถาเพื่อเป็นสิริมงคล สืบเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566ซึ่งเป็น วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่มี พระรัตนตรัย ครบองค์สาม คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นวันที่ พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ใน พระธรรมวินัยว่า ให้พระสงฆ์ทั้งหลายพำนัก ประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งทั้งนี้เพื่อที่ พระสงฆ์จะได้หยุดพักการจาริกเผย แพร่ศาสนาไปตามสถานที่ต่าง ๆ ตลอดระยะเวลา 3 เดือน โดยไม่ไปค้างแรม ณ ที่อื่น โดยในปีนี้เทศบาลตำบลท่าศาลา กำหนดนำเทียนพรรษาที่หล่อในวันนี้จำนวน 9 เล่ม นำไปถวายเทียนพรรษา ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ณ วัดบวกครกหลวง เพื่อให้ประชาชนชาว ตำบลท่าศาลาทุกคนและทุกหน่วยงานได้ร่วมกัน สืบทอดอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ของพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป


แสดงความคิดเห็น