สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว

วันที่ 8 มีนาคม 2566 นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา เป็นประธานในการเปิด โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว ” ณ อาคารศาลาสหกิจ โดยมี นายสุรินทร์ ทาเกิด ปลัดเทศบาลตำบลท่าศาลา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในวันนี้ เพื่อโดยได้รับเกียรติจาก นายสมบูรณ์ บุญเรือง สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมในวันนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 65คน และมีระยะเวลาการจัด โครงการ 2 วันตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 9 มีนาคม2566 โดยในวันที่ 8 มีนาคม 2566 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และได้รับเกียรติจากท่านสถิต ผลทิพย์ เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ เรื่อง บทบาทสตรี การส่งเสริมสภาวการณ์การเป็นผู้นำ และการสร้างความเข้มแข็งและสัมพันธภาพที่ดีในชุมชน และในช่วงบ่าย ได้รับเกียรติจาก นาย สิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่มอบเกียรติบัตรให้กับ “สตรีดีเด่นตำบลท่าศาลา” จำนวน 10 ท่าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 นางบัวลอย ใจแก้ว และนางวิไล วิชัยวงค์ หมู่ที่ 2 นางชุติการญจน์ ศิริเลิศชยังกูลและนางจำเนียร ลิปัญญา หมู่ที่ 3นางจินดา หุ่นสะดีและ นางสมจิตต์ สมพาน หมู่ที่ 4นางอนงรัตน์ คันทะวงค์และนางสาวประภาพร ไชยชนะชมพู หมู่ที่5นางกนกวรรณ ฝันถึงภูมิและนางหทัยรัตน์ จะปูน ภาพ/เรียบเรียง:งานประชาสัมพันธ์ ข้อมูล:งานสวัสดิการสังคม


แสดงความคิดเห็น