สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


โครงการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ อันเนื่องมาจากอัคคีภัยในสถานศึกษา

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา09.00 น.
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
มอบหมายให้ นายพจน์ สิงหราช รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ
อันเนื่องมาจากอัคคีภัยในสถานศึกษา
ณ โรงเรียนวัดดอนจั่น หมู่ ๔ บ้านดอนจั่นพัฒนา
โดยมีนาย ณัฐพงษ์ วงค์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนจั่น
กล่าวต้อนรับ
จากนั้น นางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์ รองปลัดเทศบาล
กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ
1 เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรของสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
ถึงขั้นตอนการปฏิบัติในการระงับเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้น
และอพยพหนีไฟ
2 เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรของสถานศึกษา
ในเขตเทศบาลตำบลท่าศาลาได้มีส่วนร่วม
ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย
3 เพื่อป้องกันและลดปัญหาการเกิดเพลิงไหม้
ในสถานศึกษา โดยได้รับเกียรติ
จากนายอานนท์ หล่ำสาย
นักป้องกันและและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
และคณะวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ในด้านการป้องกันฯลฯจากเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
โดยการฝึกอบรมในวันนี้มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
สำหรับกลุ่มเป้าหมายในวันนี้ได้แก่
คณะครู นักเรียน โรงเรียน
วัดดอนจั่น ระดับชั้นป.4-ม.3
เข้าร่วมโครงการจะเห็นได้ว่าอัคคีภัยในสถานศึกษา
เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่
และทุกเวลา ดังนั้นการวางแนวทางป้องกัน
ไม่ให้เกิดอัคคีภัยในสถานศึกษา
ตลอดจนการเตรียมความพร้อม
ของนักเรียน คณะครู และบุคลากร
ของโรงเรียนให้มีองค์ความรู้ มีทักษะ
และมีความพร้อมหากจะต้องเผชิญกับ
เหตุอัคคีภัยซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมและ
จะช่วยลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน


แสดงความคิดเห็น