สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566

วันที่ 15 มิถุนายน 2566
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
เป็นประธานในการเปิด
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566ณ วัดบ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลาโดยมีคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล กำนัน
อาสาสมัครสาธารณสุขทุกหมู่บ้านเข้าร่วม
โดย นายสุรินทร์ ทาเกิด กล่าวรายงาน
ถึงวัตถุประสงค์ของโรคไข้เลือดออกถือเป็นโรคประจำถิ่นที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
และตำบลท่าศาลาซึ่งใน
ปีพ.ศ.2566 ในเขตพื้นที่ตำบลท่าศาลา พบผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชน ในการ
ช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
ด้วยมาตรการ 3 เก็บคือ
๑. เก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่ง ไม่ให้มีมุมอับทึบ
๒. เก็บขยะ กำจัดเศษภาชนะต่างๆไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
๓. เก็บน้ำ ปิดฝาภาชนะใส่น้ำให้มิดชิด
ป้องกันยุงลายวางไข่ป้องกัน ๆ
โรค ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย” ดังนั้นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และขอความร่วมมือชุมชนทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายในบ้านของตนเองจึงเป็นกลวิธีที่สำคัญที่จะทำให้ปัญหาโรคไข้เลือดออกลดลงและในวันนี้ได้นำอสม แต่ละหมู่บ้านลงพื้นที่ในการกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลายและแจกทรายอะเบทให้กับอสมแต่ละหมู่บ้านในการออกรณรงค์ให้พี่น้องในชุมชนได้ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายของแต่ละชุมชนต่อไป


แสดงความคิดเห็น