สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

โครงการซักซ้อมความเข้าใจหนังสือเวียน ด้านกฏหมาย ระเบียบการเงินการคลัง และการพัสดุ ฯ


แสดงความคิดเห็น