สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

โครงการซักซ้อมความเข้าใจหนังสือเวียน ด้านกฏหมาย ระเบียบการเงินการคลัง และการพัสดุ ฯแสดงความคิดเห็น