สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


แอ่วหากั๋น เปื้อนบ้าน อถล. ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น.
นายพจน์ สิงหราช รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
เป็นประธานประชุมสรุปผลการดำเนินงาน
แอ่วหากั๋น เปื้อนบ้าน อถล. ปีงบประมาณ 2566
และชี้แจงรายละเอียดของโครงการหลังบ้านน่าดู
ในบ้านน่าอยู่หน้าบ้านน่ามองเพื่อเตรียมความพร้อม
แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้ประชาชนมีความรู้ในการจัดการบ้านเรือน
ที่ถูกหลักสุขาภิบาล การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดชุมชน/หมู่บ้านต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอย
และดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นครัวเรือนต้นแบบต่อไป
ณ ห้องคลินิกกฎหมาย อาคารศาลาสหกิจ เทศบาลตำบลท่าศาลา

 


แสดงความคิดเห็น