สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


แสดงความคิดเห็น