สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

แนะนำการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศบาล ประเพณี และพิธีทางศาสนาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019แสดงความคิดเห็น