สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งมติการระชุมพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563แสดงความคิดเห็น