สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เอกสารประกอบการอบรมโครงการเสริมสร้างหลักการปฏิบัติราชการที่ดี จากคำวินิจฉัยของศาลปกครอง วันที่ 25 -26 สิงหาคม 2564

บรรยายหลักปฏิบัติราชการที่ดี 1

บรรยายหลักปฏิบัติราชการที่ดี 2

เอกสารประกอบการบรรยาย หัวข้อ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง วันที่ 25 สิงหาคม 2564

เอกสารประกอบการบรรยาย หัวข้อ ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ ระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุดฯ วันที่ 26 สิงหาคม 2564

เอกสารประกอบการบรรยาย หัวข้อ ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุดฯ
วันที่ 26 สิงหาคม 2564

 


แสดงความคิดเห็น