สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เรื่อง การรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

การรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565
 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น