สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เรื่อง การตรวจสอบเอกสารผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร/การรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การตรวจสอบเอกสารผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
และการรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น
วันที่ 3 ตุลาคม 2565
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
กำหนดการ

                       08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน /พร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
                     09.00 – 10.00 น.  ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่กล่าวแสดงความยินดี

 *** ให้นำเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในหนังสือ (เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ)

  1.  สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.6/ว41
    ลง
    วันที่ 16 มีนาคม 2565 (บรรจุแต่งตั้งข้าราชการใหม่)
              

แสดงความคิดเห็น