สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเวียงแหง ดอยเต่า แม่แจ่ม กัลยาณิวัฒนา) นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.แม่เหียะ นายก ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาฯแสดงความคิดเห็น