สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เรียกประชุมสมาชิกสภา เทศบาลตำบลท่าศาลา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น.
นายสมบูรณ์ อินตา ประธานสภาเทศบาล
เรียกประชุมสมาชิกสภา เทศบาลตำบลท่าศาลา
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 เทศบาลตำบลท่าศาลา


แสดงความคิดเห็น