สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เปิดโครงการ การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปี 2566

วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น.
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
เป็นประธานเปิดโครงการ การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปี 2566
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 เทศบาลตำบลท่าศาลา
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
(กิจกรรมมอบอุปกรณ์และชุดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค โควิด 19)
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ,ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผอ.รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน,
ปลัดเทศบาล,ผอ.โรงเรียนบ้านท่าศาลา ,
ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าศาลา,
ชมรม อสม.ตำบลท่าศาลา, หัวหน้าส่วนราชการ,
พนักงานเทศบาล เพื่อเตรียมความพร้อม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โดยมี นายวัชรินทร์ แรดทอง ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน
และ นายธวัชชัย กันทะวันนา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตำบลท่าศาลา เป็นวิทยากร
เนื่องจากรัฐบาลได้เริ่มมีการผ่อนคลาย
มาตรการด้านสาธารณสุข
เพื่อเป็นการทำให้เศรษฐกิจและ
การดำเนินชีวิตของประชาชนกลับคืน
สู่สภาวะปกติ การกลับมาดำเนินกิจกรรมต่างๆ
ตามปกติ อาทิ การทำงาน การเดินทางไปโรงเรียน
การพบปะสังสรรค์ และการรวมกลุ่มทางสังคม
ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการระบาดของโรค
เป็นวงกว้างมากขึ้น อีกทั้งจังหวัดเชียงใหม่เอง
ก็เช่นเดียวกัน ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2566
จะมีการเปิดรับนักท่องเที่ยวจากหลากหลาย
ประเทศจึงต้องมีการเตรียมความพร้อม
และแนวทางในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พื้นที่ตำบลท่าศาลาต่อไป


แสดงความคิดเห็น