สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เปิดโครงการเพิ่มศักยภาพ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ผู้นำชุมชนและบุคลากรเทศบาลตำบลท่าศาลา เพื่อบูรณาการพัฒนาแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น.
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพ
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
ผู้นำชุมชนและบุคลากรเทศบาลตำบลท่าศาลา
เพื่อบูรณาการพัฒนาแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ระหว่างวันที่ 4 -8 กรกฎาคม 2566
ณ เทศบาลตำบลท่าศาลา จังหวัดเชียงใหม่ / จังหวัดระยอง / จังหวัดจันทบุรี
โดยมี นางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์ รองปลัดเทศบาล
กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ
สืบเนื่องจากสถานการณ์ขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่
ตำบลท่าศาลาในปี2566
มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจำนวน2.558 ตัน ต่อปี
คิดเป็น 7 ตันต่อวัน ทำให้เทศบาล
ต้องใช้งบประมาณในการดำการจัดเก็บและกำจัดขยะ
ปีละ 4.000,000บาทซึ่งปัญหาที่พบส่วนใหญ่
เกิดจากการจัดเก็บขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง
ไม่มีการคัดแยกจากต้นทาง และยังมีการลักลอบ
ทิ้งขยะในที่พื้นที่สาธารณะ
ทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนก่อให้
เกิดแหล่งเพาะพันธุ์พาหะ
นำโรคติดต่อ เกิดปัญหาน้ำเสีย และเหตุรำคาญ
ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
ซึ่งการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเป็น
กิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นให้ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
(อลล.) ผู้นำชุมชน และบุคลากรเทศบาลตำบลท่าศาลา
ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ความ
เข้าใจบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลกและวิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
และการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรและในวันนี้
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิมลชญาน์ สถิตสุทรพันธ์
วิทยากรจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเชียงใหม่ ให้ความรู้เกี่ยวกับ
ขยะมูลฝอยและปัญหาขยะมูลฝอยใน จังหวัดเชียงใหม่
โดยผู้มี เข้าร่วมอบรมในวันนี้ได้แก่ คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศาลา
พนักงานเทศบาล และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก


แสดงความคิดเห็น