สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เปิดแล้ว!งาน“มหกรรมของดีท่าศาลา” เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมขน เชื่อมโยงสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ยกระดับสู่มาตรฐานสากล

วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊ก#ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาดอนจั่น
นำโดย นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนางพรรณี พรหมวิชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิดงานโครงการมหกรรมของดีท่าศาลาประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสาน ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา แหล่งท่องเที่ยว และของดีภายในตำบลท่าศาลา ถ่ายทอดภูมิปัญญาให้แก่รุ่นสู่รุ่น โดยโครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความตระหนัก ปลูกจิตสำนึกแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนให้มีการรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมในการส่งเสริม และอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น อันดีงามของตำบลท่าศาลา ซึ่งวัฒนธรรมเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าวิถีชีวิตที่ชุมชนและท้องถิ่นต่าง ๆที่ได้พัฒนาและสร้างสรรค์ ขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิต โดยแสดงออกในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายทั้งในรูปแบบ ของวิถีชีวิต ศิลปะขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยกิจกรรม “มหกรรมของดีท่าศาลา” ประจำปี 2566 จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 5-9เมษายน 2566 ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาดอนจั่น ตั้งแต่เวลา 16.00 น. – 21.00 น. พบกิจกรรมออกบูธ ชุมชนตำบลท่าศาลาและกำเนิดโคมล้านนา ของที่ระลึก ร่วมสรงน้ำพระ ปีใหม่เมือง 2566 ภายในงานพบกับการจำหน่ายสินค้าจากตำบลท่าศาลากว่า40ร้านค้า สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้
ผู้เข้าร่วมจัดงานและผู้เข้าร่วมรับชมงาน จะได้นำความรู้ ความสามารถประสบการณ์การดีๆ ที่ได้จากในงานมหกรรมของตำบลท่าศาลา เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองต่อครอบครัว ต่อสังคมและเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม ของตำบลท่าศาลาให้คงอยู่สืบไป


แสดงความคิดเห็น