สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เปิดสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา
นายสมบูรณ์ อินตา ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศาลา
เป็นประธานในการเปิดสมัยประชุมวิสามัญ
สมัยที่ 1 ประจำปี 2566
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3
ข้อมูล:กิจการสภา


แสดงความคิดเห็น