สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

เปิดรับเสนอโครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ตามนโยบายพลังงานเพื่อทุกคนแสดงความคิดเห็น