สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เปิดงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน และการช่วยเหลือกู้ชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
เป็นประธานในการเปิดงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน
และการช่วยเหลือกู้ชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ ห้องประชุมศาลาสหกิจ
โดยนายสุรินทร์ ทาเกิด ปลัดเทศบาลตำบลท่าศาลา
กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน
และการช่วยเหลือกู้ชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าศาลา
สืบเนื่องจากปัจจุบันการเจ็บป่วยฉุกเฉิน
ที่เกิดขึ้นในครัวเรือน มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
ทั้งจากอุบัติเหตุและจากเจ็บป่วยฉุกเฉิน
ด้วยโรคอันตรายหรือโรคเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ
โรคหลอดเลือดในสมอง โรคเบาหวาน
ที่อาจจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ
ณ จุดเกิดเหตุอย่างทันท่วงทีเพื่อนำ
สู่สถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานอย่างรวดเร็ว
ทันต่อเหตุการณ์ จากข้อมูลกระทรวงสาธารณ
สุขระบุว่าในแต่ละปีจะมีคนไทยเสียชีวิต
จากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันกว่า 54,000 คน
หรือเฉลี่ยแล้วเท่ากับเสียชีวิตประมาณ 6 คน
ทุกๆ 1 ชั่วโมงในทางการแพทย์ภาวะหัวใจหยุดเต้น
เฉียบพลันถือเป็น “ภัยเงียบ” ซึ่งผู้ที่มีภาวะหยุดหายใจ
หรือหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันควร
ได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างทันท่วงที
และถูกต้องภายในเวลา 4 นาทีให้มีการหายใจ
ซึ่งสามารถให้การช่วยเหลือโดยการช่วย
ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน(Basic life support)
ได้แก่ การทำ CPR (ปั๊มหัวใจผายปอดกู้ชีพ)
จากสถานการณ์ดังกล่าว เทศบาลตำบลท่าศาลา
ได้เล็งเห็นความสำคัญในกลุ่มเด็กและเยาวชน
ให้ได้รับความรู้ในการช่วยเหลือปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและการกู้ชีพฉุกเฉินเพื่อสามารถ
ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และทันต่อเหตุการณ์ โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากมีวิทยกรจาก
ทีมโรงพยาบาลนครพิงค์บรรยายให้ความรู้
และฝึกปฏิบัติจริงให้กับผู้เข้าร่วมอบรมอีกด้วย


แสดงความคิดเห็น