สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เปิดกิจกรรม ศูนย์สร้างสุขตำบลท่าศาลา ความรู้ด้านกฎหมายและสิทธิประโยชน์ของสูงอายุ

วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม
ศูนย์สร้างสุขตำบลท่าศาลา
ความรู้ด้านกฎหมายและสิทธิประโยชน์ของสูงอายุ
ณ อาคารศาลาสหกิจ เทศบาลตำบลท่าศาลา
โดยได้รับเกียรติจาก คุณมนัสพร ภมรบุตร
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายบรรยายความรู้ในครั้งนี้
และนอกจากนี้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ได้จัดกิจกรรมแยก-ออมบุญให้กับสมาชิก
ได้ร่วมคัดแยกขยะจากที่บ้านเพื่อเป็นการลดปริมาณขยะในชุมชนอีกทางหนึ่งอีกด้วย


แสดงความคิดเห็น