สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เปิดกิจกรรมเฝ้าระวังควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ วัดบวกครกหลวง

วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมเฝ้าระวังควบคุม
และป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ วัดบวกครกหลวง
โดย นายสุรินทร์ ทาเกิด ปลัดเทศบาลตำบลท่าศาลา
กล่าวรายงานถึงด้วย สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4,840 ราย และเขตอำเภอเมือง
จำนวน 915 ราย ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึง
เดือนสิงหาคม 2566 และในเขตเทศบาลตำบลท่าศาลา
พบผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกจำนวน 22 ราย
จากการสอบสวนโรคพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่
ที่อาศัยอยู่ในหอพัก และอาศัยอยู่ในพื้นที่
เทศบาลตำบลท่าศาลา ประกอบอาชีพรับจ้าง
นักเรียน/นักศึกษา ได้รับเชื้อโรคไข้เลือดออก
จากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก
ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
จากสถานการณ์ดังกล่าว
เทศบาลตำบลท่าศาลา
เพื่อให้การเฝ้าระวัง ควบุคมและป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
ในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าศาลา
จึงได้จัดกิจกรรมเฝ้าระวังควบคุม
และป้องกันโรคไข้เลือดออกขึ้น
กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย
1.การพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวแก่แบบละอองฝอย
ทั้ง 5 หมู่บ้าน วันที่ 6-8 ก.ย.66
2.ภาคีเครือข่ายสุขภาพในชุมชน ได้แก่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีบัวเงิน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทุกคน
และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก สำรวจและทำลาย
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในหมู่บ้านที่ตนเองรับผิดชอบ
ตามมาตรการ 5ป 2 อย่างจริงจัง สม่ำเสมอ
จะสามารถทำให้ชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลายและห่างไกล
จากโรคไข้เลือดออกได้อย่างยั่งยืน ด้วยแนวทางดังนี้
ป ที่ 1 : ปิด ภาชนะน้ำขังให้มิดชิดป้องกันยุงลายลงไปวางไข่
ป ที่ 2 : ปล่อย ปลากินลูกน้ำลงในภาชนะที่ใส่น้ำถาวร
ป ที่ 3 : เปลี่ยน น้ำในภาชนะทุก 7 วัน
ป ที่ 4 : ปรับปรุง สิ่งแวดล้อมรอบบ้านให้โล่งและสะอาด
ป ที่ 5 : ปฏิบัติ เป็นประจำจนเป็นนิสัย
ข ที่ 1 : ขัด ภาชนะก่อนเปลี่ยนน้ำ เพราะอาจมีไข่ยุงที่ภาชนะ
ข ที่ 2 : ขยะ จัดการขยะเพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ได้รับเกียรติจาก สมาชิกสภาเทศบาล
ฝ่ายปกครอง และภาคีเครือข่ายในการร่วมกิจกรรมในวันนี้


แสดงความคิดเห็น