สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เปิดกิจกรรมศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลป่าสัก และชุมชนตัวอย่างบ้านป่าตึงงาม

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น.
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมศึกษาดูงาน
เทศบาลตำบลป่าสัก
และชุมชนตัวอย่างบ้านป่าตึงงาม
ณ เทศบาลตำบลป่าสัก และชุมชนตัวอย่างบ้านป่าตึงงาม
ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ตามโครงการหลังบ้านน่าดู ในบ้านน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง
โดยมีคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา
คณะกรรมการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เข้าร่วมอบรมนายธวัชชัย กันทะวันนาผอ.กองสาธารณสุขฯ
กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการคัดแยกขยะ
การบริหารจัดการขยะที่คัดแยกได้อย่างถูกต้อง
และรวบรวมขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ
นำไปสู่ชุมชนปลอดขยะ น่าอยู่ น่าอาศัย
และเป็นหมู่บ้านต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอย
และดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นครัวเรือนต้นแบบต่อไป


แสดงความคิดเห็น