สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดกิจกรรมเนื่องใน วันเทศบาล วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566

นายสุรินทร์ ทาเกิด ปลัดเทศบาลตำบลท่าศาลากล่าวว่าเข้าสู่กิจกรรมวันเทศบาลและได้กล่าวถึงที่มาของ วันที่ 24 เมษายนของทุกปี เป็นวันเทศบาล ซึ่งเป็นผลมาจากการที่กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2532 กำหนดให้วันที่ 24 เมษายน ของทุกปีเป็นวันเทศบาล เพื่อให้เทศบาลทั่วประเทศได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่จะต้องพัฒนาตน พัฒนางาน และทุ่มเทพลังในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ตามนโยบายของผู้บริหาร และเป็นไปตามแนวทางแห่งธรรมาภิบาล หรือการบริหารจัดการที่ดี โดยประชาชนมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะร่วมคิด ร่วมทำหรือร่วมตรวจสอบ เพื่อให้บรรลุปรัชญาแห่งรากฐานประชาธิปไตยของเทศบาลจากนั้น เวลา 09.00น. นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา กล่าวว่า ในปีนี้ เทศบาลตำบลท่าศาลา ได้กำหนดจัดกิจกรรม “วันเทศบาล”ขึ้นในวันจันทร์ ที่ 24 เมษายน 2566 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้าง ประกอบพิธีสักการะท้าวมหาพรหม ศาลตา-ยาย บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา และนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลาได้อ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งนำข้าราขการพนักงาน ถวายสัตย์ ปฏิญาณตน เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และนายศิริพัฒน์ กาวิละ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลาได้ให้โอวาสและให้กำลังใจคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้าง ในการบริการประชาชนในตำบลท่าศาลา อีกทั้งยังได้ร่วมกันรำลึกถึงความสำคัญและความเป็นมาของการก่อกำเนิด “วันเทศบาล” และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร ขึ้นเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งแรก (พ.ศ. 2448) อันถือเป็นสุขาภิบาลแห่งแรกของชาติไทย ปฐมบทแห่งการปกครองท้องถิ่น รากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตั้งใจทำงาน เพื่อพัฒนาบ้านเมือง และบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชนในพื้นที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ เพื่อให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่สะดวกสบาย ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไป


แสดงความคิดเห็น