สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เทศบาลตำบลท่าศาลาเปิดสำนักทะเบียนท้องถิ่น และศูนย์ Oss เทศบาลตำบลท่าศาลา

เทศบาลตำบลท่าศาลาเปิดสำนักทะเบียนท้องถิ่นและศูนย์Ossเทศบาลตำบลท่าศาลา เปิดศูนย์บริการถึง 4 จุด เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา ให้กับชาวตำบลท่าศาลาแบบเบ็ดเสร็จ นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ตัวแทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง และประชาชนชาวตำบลท่าศาลา ร่วมเปิดศูนย์บริการที่สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา ซึ่งประกอบไปด้วย สำนักทะเบียนท้องถิ่นท่าศาลา ที่ให้บริการการ รับถ่ายโอนภารกิจด้าน ทะเบียนราษฎร์ จากสำนักทะเบียนอำเภอเมืองเชียงใหม่ ศูนย์บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ OSS สำหรับเป็นช่องทางในการเข้าถึงบริการของเทศบาลในรูปแบบออนไลน์ ศูนย์คลินิกกฎหมายที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นกับประชาชน และศูนย์สร้างสุขตำบลท่าศาลา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน


แสดงความคิดเห็น