สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เทศบาลตำบลท่าศาลาเปิดจุดบริการประชาชนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566

นาย จำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
เป็นประธานในการเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลสษายน 2566
ณ บริเวณปากทางเข้าวัดบวกครกหลวง
ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ต.ท่าศาลา
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ
ฝ่ายปกครอง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ผู้อำนวยการโรงเรียน อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลท่าศาลา
และผู้เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน
ช่วงเทศกาลาสงกรานต์ 2566
ข้าราชการ เข้าร่วม เปิดกิจกรรมตั้งจุดบริการประชาชน
โดย นายสุรินทร์ ทาเกิด ปลัดเทศบาล
กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์การจัดตั้งจุดบริการประชาชน
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางช่วงเทศการปีใหม่ 2566
ดังนี้ 1. เพื่อป้องกันและลดความเสียหายที่เกิดจาก
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญให้น้อยที่สุด
2. เพื่อช่วยเหลือและปฐมพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยทางถนน
3.เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัย
คาดเข็มขัดนิรภัยและไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ในขณะขับขี่ยานพาหนะ
4. เพื่อให้บริการประชาชนได้พักผ่อนระหว่างการเดินทางกลับ
ภูมิลำเนาเดิมและอำนวยความสะดวกด้านข้อมูลการเดินทาง
5. เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชน
ในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันด้วยความปลอดภัยขับรถมีน้ำใจ
รักษาวินัยจราจรและเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ


แสดงความคิดเห็น