สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เทศบาลตำบลท่าศาลายินดีต้อนรับพนักงานเทศบาลโอน (ย้าย) มาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) สังกัดกองช่าง และนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าศาลา

เทศบาลตำบลท่าศาลายินดีต้อนรับพนักงานเทศบาลโอน
(ย้าย) มาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) สังกัดกองช่าง และนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันนี้ (1 มิถุนายน 2566) เวลา 09.30 น.
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา
รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงาน
เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าศาลา ต้อนรับ
นายพันธุ์ประสิทธิ์ บุญเนาว์ ตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
สังกัดกองช่าง เทศบาลตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
โอนมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) สังกัดกองช่าง
เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่
และนางสาววชิราภรณ์ มาลัย ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน โอนมาดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าศาลา
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ในการโอน(ย้าย) มาไปปฏิบัติราชการในตำแหน่ง
ทั้ง2 ตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป
โดยมี นายธนวัฒน์ สิทธิใหญ่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ
และ นายสุทัศน์ ญาณภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลหางดง
พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะร่วมส่งในครั้งนี้
#ท่าศาลาเมืองคนอยู่ดีมีสุข
#Tazala Smart City


แสดงความคิดเห็น