สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เดินขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา ตาม โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566

วันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.09 น.
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง
ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลท่าศาลา
สมาชิกศูนย์สร้างสุข อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
ประชาชนตำบลท่าศาลา และหน่วยงานราชการในพื้นที่
ได้แก่โรงเรียนอนุบาลศรีชัยวัลย์ โรงเรียนท่าศาลา
โรงเรียนวัดดอนจั่นร่วมเดินขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา
ตาม โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566
เนื่องในวันเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชา
ณ ลานจอดรถโรงแรมดาราเทวี
โดยในปีนี้ได้นำประชาชนทั้ง 5 หมู่บ้าน
ร่วมขบวนแห่เทียนจำนำพรรษาถวายพระสงฆ์ทั้ง3วัด1สำนักสงฆ์
สืบเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี 2566
ซึ่งเป็น วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่มี
พระรัตนตรัย ครบองค์สาม คือ พระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ใน
พระธรรมวินัยว่าให้พระสงฆ์ทั้งหลายพำนักประจำอยู่
ณ ที่ใดที่หนึ่ง ทั้งนี้เพื่อที่พระสงฆ์จะได้หยุดพักการจาริก
เผยแพร่ศาสนาไปตามสถานที่ต่าง ๆตลอดระยะเวลา 3 เดือน
โดยไม่ไปค้างแรม ณ ที่อื่น และเพื่อให้ประชาชน
ชาวตำบลท่าศาลาทุกคนและทุกหน่วยงานได้ร่วมกัน
สืบทอดอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป


แสดงความคิดเห็น