สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เข้าร่วมบริจาค ในกิจกรรมปล่อยปลามหากุศลเพื่อพัฒนาลำน้ำคาว แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 30 มีนาคม 2566 ณ ฝายมังกาละโป่
ลำน้ำแม่คาว ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
นางพรรณี พรหมวิชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
นำส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ครูและนักศึกษา กศน.
ตลอดจนประชาชนชาวตำบลท่าศาลา เข้าร่วมบริจาค
ในกิจกรรมปล่อยปลามหากุศลเพื่อพัฒนาลำน้ำคาว
แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
และยังสมทบทุนพัฒนาห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่
โดยมีนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เป็นประธาน และนางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อหารายได้สมทบทุนพัฒนา
ห้องสมุดประชาชน ให้เป็นห้องสมุดแห่งการเรียนรู้
ภายใต้แนวคิด Co-Learning Space โดยการปรับปรุง
ห้องสมุดประชาชน ให้มีการใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ามากที่สุด
ทั้งในด้านพื้นที่และกิจกรรม โดยทาง กศน.ได้ยึดความ
ต้องการของประชาชนเป็นหลัก ส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เชื่อมโยงภูมิปัญญาของชาวบ้าน
ตลอดจนเสริมสร้างองค์ความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ที่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน นอกจากนั้น ยังส่งผลให้ชาวท้องถิ่น
ได้รับการพัฒนาความสามารถสร้างประสบการณ์การเรียนรู้
และการค้นพบความรู้ใหม่จากกิจกรรมสร้างสรรค์มากขึ้น


แสดงความคิดเห็น