สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ มีคำสั่งที่ 1089/2564 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564 เรื่อง มอบหมายการดูแลรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ และคำสั่งที่ 2469/2564 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เรื่อง มอบหมายการดูแลรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ โดยมอบหมายให้กลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารทั่วไป ดูแลรถยนต์ส่วนกลาง ตรวจสอบดูแลสภาพรถ การเก็บรักษาและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ และให้แต่ละกลุ่มงานดำเนินการขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง และจัดให้มีสมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลางโดยลงรายการไปตามความเป็นจริง รวมทั้งเป็นผู้ดูแลรักษาความสะอาด และบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน หากเกิดความชำรุด ขัดข้องของเครื่องยนต์และอุปกรณ์อื่นๆ ให้รีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที โดยถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมอย่างเคร่งครัด


แสดงความคิดเห็น