สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565


แสดงความคิดเห็น