สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ร่วมกิจกรรมเนื่อง ในวันท้องถิ่นไทยประจำปี 2566

วันที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารหอประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาลและข้าราชการ ร่วมกิจกรรมเนื่อง
ในวันท้องถิ่นไทยประจำปี 2566
พร้อมวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ
และกล่าวถวายราชสดุดี
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะ
ตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ
การกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน
และให้สาธารณชนได้เห็นความสำคัญของ
การปกครองส่วนท้องถิ่นอันเป็นรากฐานสำคัญ
ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย


แสดงความคิดเห็น