สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญา(ครั้งที่ 2)

วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น.
นายพจน์ สิงหราช รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญา(ครั้งที่ 2)
(ด้านอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาภาคเหนือ)
ศูนย์สร้างสุขณ วัดบวกครกหลวง
โดยวันนี้ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นการตัดตุง
โดยทีมวิทยากรชุมชน 7 สาวน้อย
( ปราชญ์ชาวบ้านด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น)
ได้แก่
1. แม่ผ่องศรี พรหมวิชัย
2. แม่จันทร์เป็ง จันทร์ต๊ะ
3. แม่จันทร์ฟอง อินทจักร
4. แม่บัวเขียว อินต๊ะวัฒนะ
5. แม่แดงต้อย อินทจักร์
6. แม่เกี๋ยงคำ วิหาละ
7. แม่ต๋าคำ สุวรรณา
ร่วมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในการตัดตุง
เพื่อสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา
และนอกจากนั้นภาพจิตกรรมฝาผนัง
วัดบวกครกหลวงอีกด้วย


แสดงความคิดเห็น