สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


พิธิปิดการแข่งขันกีฬาประชาชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566

วันที่5มีนาคม2566
นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรองนายกองค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาประชาชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้น ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ โดยมีสมาชิกสภาและหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเข้าร่วมกิจกรรมและแข่งขันกีฬา
โดยมี นายกอปท. ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้แก่
เทศบาลเมืองแม่เหียะ
เทศบาลตำบลหนองหอย
เทศบาลตำบลท่าศาลา
เทศบาลตำบลป่าแดด
เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
เทศบาลตำบลสุเทพ
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
เทศบาลตำบลช้างเผือก
และ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริม
ให้ประชาชนได้ตื่นตัวและให้ความสนใจในด้านกีฬามากขึ้นและเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน อปททั้ง10อปทในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่และเสริมสร้างความสามัคคี
สร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้กับประชาชนทุกภาคส่วนให้ห่างไกลจากยาเสพติด โดยเริ่มจัดการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 5 มีนาคม รวมระยะเวลา 11 วัน


แสดงความคิดเห็น