สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


“ผ่อเปิ้น ผ่อเฮา แล้วเตวไปตวยกั๋น”ตำบลท่าศาลา

นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าศาลาได้นำคณะกรรมการฯ /คณะอนุกรรมการฯ /คณะทำงานฯกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าศาล ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ /คณะทำงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566ระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2566ตามโครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าศาลา ณ เทศบาลตำบลไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่และ เทศบาลตำบลเวียงฝาง อำเภอฝาง จังหวัดใหม่                                                                          โดยวันที่ 30 มกราคม 2566 ได้เข้าคณะศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลไชยปราการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ด.ต. ณรงค์ ทิพย์ดวง นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการพร้อมคณะให้การต้อนรับ และนายหฤษฏ์ ไชยสิทธิ์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลไชยปราการเป็นวิทยากรในการบรรยายในหัวข้อ “แนวคิด หลักการ บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตามประกาศของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ”จากนั้นได้เดินทางเพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงาน ศูนย์กายภาพบำบัดชุมชน ณ ศูนย์กายภาพบำบัด เทศบาลตำบลไชยปราการและเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการระบบสุขภาพชุมชนของคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพตำบลปงตำ ณ รพ.สต.ปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลไชยปราการ และในวันที่ 31 มกราคม 2566 ได้เข้าคณะศึกษาดูงาน ณ.เทศบาลตำบลเวียงฝางอ.ฝาง จ.เชียงใหม่โดยได้รับเกียรติจากนายฐานิศร์ กมลรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝางพร้อมคณะให้การต้อนรับและนายถวัน อุ่นคำเมือง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเวียงฝางเป็นวิทยากรเรื่อง “การดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว( long Term Care )” และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การดำเนินงานการดูแล

ผู้สูงอายุระยะยาว ( long Term Care )โดย นส.ธิชานันท์ รินลี้เฉลิม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการอาสาสมัครบริบาลชุมชนและอาสาสมัครช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง หลังจากนั้น นายธวัชชัย กันทะวันนา
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและคณะกรรมการ /คณะอนุกรรมการฯ/คณะทำงานฯได้สรุปและถอดบทเรียนการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ผ่อเปิ้น ผ่อเฮา แล้วเตวไปตวยกั๋น” เพื่อหาแนวทางพัฒนาต่อยอดการบริหารจัดการกองทุนฯ การจัดการระบบสุขภาพในพื้นที่ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพของตำบลท่าศาลา และนโยบายด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตให้ตำบลท่าศาลาเป็นตำบล “คนมีสุขภาวะที่ดี” (อยู่ดี มีสุข และสุขภาพแข็งแรง) อย่างยั่งยืนต่อไป


แสดงความคิดเห็น