สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ปลัดเทศตำบลท่าศาลา พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้ความรู้ วิธีทำแปลงสาธิต การขึ้นกองปุ๋ยหมัก จากเศษใบไม้ กิ่งไม้โดยใช้สูตรการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ที่ไม่ต้องพลิกกลับกอง “วิศวกรรมแม่โจ้ 1” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมต้น

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
มอบหมายให้นายสุรินทร์ ทาเกิด ปลัดเทศตำบลท่าศาลา
พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ให้ความรู้ วิธีทำแปลงสาธิต การขึ้นกองปุ๋ยหมัก
จากเศษใบไม้ กิ่งไม้โดยใช้สูตรการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ที่ไม่ต้องพลิกกลับกอง “วิศวกรรมแม่โจ้ 1”
ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมต้น โรงเรียนวัดดอนจั่น
เพื่อนำความรู้ที่ได้นำไปต่อยอดการผลิต
สามารถนำปุ๋ยไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
ปลูกพืชผักสวนครัว และเป็นการรณรงค์ลดการเผา แก้ไขปัญหาหมอกควันในช่วงหน้าแล้งนี้อีกด้วย


แสดงความคิดเห็น