สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประธานในการ เปิดโครงการพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ,ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ,ผอ.โรงเรียนท่าศาลา , หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานเทศบาล ณ อาคารศาลาสหกิจ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ ประจำปี งบประมาณ 2566

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าศาลา เป็นประธานในการ
เปิดโครงการพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ,ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ,ผอ.โรงเรียนท่าศาลา ,
หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานเทศบาล
ณ อาคารศาลาสหกิจ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ ประจำปี
งบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์
ปลูกฝังความคิด และสร้างพฤติกรรม
ที่ปลอดภัย ทักษะชีวิตที่จะปฏิเสธ
การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย
เสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อสำหรับกลุ่มเป้าหมายการอบรมครั้งนี้คือ เด็กและเยาวชนในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าศาลา จำนวน 60 คน โดยมีทีมงานจาก จากมูลนิธิพัฒนาเครือข่ายสุขภาพสำนักงานภาคเหนือ เป็นวิทยากร การอบรมในครั้งนี้


แสดงความคิดเห็น