สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ระยะเวลา 6 เดือนแรก (เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2565)


แสดงความคิดเห็น