สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

ประชาสัมพันธ์และเชิญใช้งานแอบพลิเคชั่นฯเพื่อติดตามผู้ติดเชื้อและเพื่อลดการแพร่กระจายของไวรัสโควิด2019


แสดงความคิดเห็น