สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประชาสัมพันธ์เรื่อง กำหนดภารกิจความรับผิดชอบและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น