สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครหรือเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมัครได้รับต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม)แสดงความคิดเห็น