สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

ประชาสัมพันธ์กาจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพฯแผนอัตรกำลัง 3 ปี ของ อปท.


แสดงความคิดเห็น