สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์กาจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพฯแผนอัตรกำลัง 3 ปี ของ อปท.แสดงความคิดเห็น