สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลตำบลปิงโค้ง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 72 รายการ รวมเป็นเงินราคากลางทั้งสิ้น 3,145.00 บาท


แสดงความคิดเห็น