สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งสะโตก เรื่อง การเปิดเผยแผนราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๑-๑๒ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระยะที่ 2)


แสดงความคิดเห็น