สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เรื่องขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 93 รายการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน ๙๓ รายการ ซึ่งมีราคากลาง ๒,๗๔๕.๕๐ บาท (สองพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทห้าสิบสตางค์) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ


แสดงความคิดเห็น