สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บ ขน ขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งต้อม จำนวน 10 หมู่บ้าน เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน 2566 ตามโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน

 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บ ขน ขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งต้อม จำนวน 10 หมู่บ้าน เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน 2566 ตามโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน


แสดงความคิดเห็น