สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


นำคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลตําบลท่าศาลา ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ของกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล ตำบลอุโมงค์ จ.ลำพูน

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น.
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
มอบหมายให้นายพจน์ สิงห์ราช รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
พร้อมด้วยนางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์ รองปลัดเทศบาล
และ อ.สวัสดิ ปั๋นแก้ว ประธานกองทุนสวัสดิการตำบลท่าศาลา
นำคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน
เทศบาลตําบลท่าศาลา ศึกษาดูงาน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน
ของกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล
ตำบลอุโมงค์ จ.ลำพูน เพื่อพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการกองทุนสว้สดิการตำบลท่าศาลาให้ก้าวหน้าต่อไป
ภาพ/ข้อมูล: งานสวัสดิการสังคม
เรียบเรียง: งานประชาสัมพันธ์


แสดงความคิดเห็น